fbpx
Фестивал Ritual Gatherings e част от проектът BGCULTURE-2.001-0117-C01 "Ritual Gatherings:Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми”, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП със сумата от 199,984 евро.

Проектът е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.Кратко описание на проекта

Ritual Gatherings е интердисциплинарен културен проект, състоящ се от серия регионални микросъбития в общините Кюстендил, Троян и Шумен, последвани от заключителен ежегоден, културен фестивал Ritual Gatherings на нос Акра, община Созопол. Микросъбитията са умален вариант на фестивала, с културна и професионална програма. По време на културната програма в микросъбитията ще бъдат представени регионални и национални творци и ще бъдат реализирани творчески работилници. В професионалната програма основни фокуси са работилницата на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, с цел представянето на формата „Музей в куфар“ и прилагането му при представяне на традиционни ритуали с интерактивни методи във фестивала и работилницата на норвежкия партньор Pikene på Broen, фокусирана върху изследване на понятието и практикуването на ритуали в областта на съвременното изкуство.

Фестивалът Ritual Gatherings е базиран на 5 теми, основни за културната идентичност на индивида - природа, музика, изкуство, ритуали и храна. Той ще съдържа тридневна културна програма и двудневен професионален форум. В културната програма ще участват творците от регионалните събития, национални, чужди и разнообразни творци от Исландия и Норвегия. Акцент ще бъдат разработените нови културни прояви, представящи традиционни ритуали, като форма на съвременно изкуство. Предвидени са и разговори с артисти, любителски обучения и работилници. Исландско и норвежко участие ще има и в двудневния професионален симпозиум, под формата на еднодневно обучение по културно предприемачество. През втория ден ще бъдат проведени обучения и работилници с норвежкия партньор, експерти в сферата на културния мениджмънт и творци, боравещи с нови методи за създаване на изкуство.

Всички събития ще бъдат проведени в локации с национално културно-историческо значение и включват произведения от областта на музиката, съвременното изкуство, интерактивни инсталации, ленд арт и пърформанс арт.


Цели на проекта

Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус - обмяната на опит и културни прояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от национален, мултидисциплинарен фестивал. От друга - проектът цели и повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.

Специфичните цели на проекта са:

● Подобряване достъпа до култура в извънградските и слаборазвити в културно отношение региони от страната, чрез организиране на периодични културни събития в тези места и обединяващ годишен фестивал;
● Създаване на възможности за изграждане на умения и повишаване на капацитета на творци и културни оператори, активни на местно и регионално ниво, посредством организирането на регионални обучения и работилници и ежегоден, национален, професионален форум, съпътстващ обобщаващия културен фестивал;
● Обследване и анализ на предпочитанията, желанията и вкусовете на регионалните и националните публики с цел тяхното развиване, ангажиране и привличане на нови такива;
● Привнасяне на съвременни форми на изкуство от Исландия и Норвегия, с цел разширяване кръгозора на регионалната и национална публика;
● Трансфер на знания, опит, добри практики и специфични умения в сферата на културното предприемачество от Исландия; създаване на мрежи и укрепване на контактите между културните дейци от малките населени места и страните донори;
● Трансфер на знания, опит, добри практики и специфични умения в организирането на фестивали и интердисциплинарни, културни събития от Норвегия, изграждане на капацитет на бенефициента и укрепване на контактите между партньорите;
● Разглеждането и използването на национални ритуали и традиции, като инструмент не само за напомняне за историята и културната принадлежност на дадени общности, но и като основа за създаване на новаторски културни прояви и събития;
● Използване на ритуалите и традициите като средство за изграждането на мостове между различните институции, бизнеса и хората, за да се подобри сътрудничеството между тях и социално-икономическата среда;
● Създаване на новаторски културни прояви и бизнес модели, които да се основават на местни традиции и да предават културното наследство на новите поколения по съвременен начин, предоставяйки нови възможности за преоткриване на малките населени места и развитие на нови аудитории;
● Изграждане на механизми за устойчивост на регионално ниво, които да подпомагат дългосрочно, стратегическо и устойчиво развитие на местното културно предприемачество и културната екосистема.


Дейности по проекта

_________________________________________________________________________________
Д1 - Организация и управление на проекта

Описание

Тази дейност има за цел да зададе организационния модел на работа за всички партньори, да регулира и координира изпълнението на заложените дейности, да контролира осъществяването на своевременна финансово-счетоводна отчетност, да елиминира евентуалните рискове и да съблюдава спазването на заложените времеви срокове. В рамките на Д1 ще бъдат уредени всички административни въпроси, като сключване на трудови и граждански договори както с екипа по управление на проекта, така и с експертите по изпълнение на съответните дейности. Тази дейност включва прилагане на план за външно възлагане с публикуване на обществени покани и изготвянето на междинни и крайни отчети в съответствие с изискванията на програмата.

Основна част от старта на Д1 е изготвянето на план на действие и график на всички дейности по изпълнение на проекта. Предвижда се разработването на критерии за вътрешен мониторинг и оценка на работата, с помощта на които ще се осъществи контрол на качеството и ще се избегнат евентуални рискови фактори. Планирано е организирането и провеждането на една обща въвеждаща среща между всички партньори, по време на която ще бъдат утвърдени и приети работният план и графикът на дейностите по проекта, както и правилникът за вътрешен мониторинг и оценка. Доброто планиране и добрата комуникация между партньорите ще съдействат за предотвратяване на възможни рискове и навременното изпълнение на планираните дейности. В Дейност 1 са заложени и регулярни срещи между партньорите и бенефициента в хода на проекта, които да проследяват изпълнението на дейностите, спазването на графиците и постигането на заложените резултати.

Важна част от Д1 е предвиденото обучението в Норвегия за членовете на екипите по управление и изпълнение на проекта, което ще се проведе още в първите месеци от изпълнението му. В тази дейност се включва и организирането и провеждането на съответните процедури за избор на подизпълнители и външно възлагане за изпълнение.

Дейност 1 включва следните поддейности:

1.1. Сключване на договори с екипа за изпълнение и екипа за управление на проекта;
1.2. Създаване на работен план по проекта и излъчване на местен координатор за изпълнение на дейностите по проекта;
1.3. Разработване на критерии за вътрешен мониторинг и оценка;
1.4. Изготвяне на междинни и крайни отчети към Оператора;
1.5. Организиране и провеждане на процедури за избор на подизпълнители и възлагане на изпълнение;
1.6. Организиране и провеждане на стартираща среща (kick-off meeting) за всички партньори;
1.7. Провеждане на регулярни работни срещи и навременна комуникация между бенефициента и партньорите по проекта;
1.8. Организиране на практическо обучение на терен в Норвегия за избрани членове от екипа по управление и изпълнение, целящо повишаване на капацитета за ефикасно управление и ефективно изпълнение на проекта;
Начин на изпълнение
ЕТАП 1: Организация на работния процес. В този първоначален етап се предвижда сключването на необходимите договори с членовете на екипа за управление на проекта и съответните експерти и изпълнители, свързани с реализацията на дейностите, заложени в проекта, както и със счетоводителя на проекта. В рамките на Д1 ще да бъде изготвен и утвърден работен план (план на действие), по който да се осъществява практическата реализация на дейностите заложени в проекта. По време на стартиращата (kick-off) среща с всички партньори ще бъдат обсъдени планът за действие, графикът на дейностите и начинът на организация за изпълнението им. Ще бъде изработен и планът за вътрешен мониторинг, който ще позволи осъществяване на ефективен качествен контрол на изпълнението на дейностите в хода на проекта. В рамките на Д1 се предвижда и обучение на екипа на водещата организация – АСОРИ, с цел повишаване на неговите професионални компетентности и развиването на умения, пряко свързани с организацията и провеждането на проявите на изкуства, както и с привличането на публика на събитията. Обучението на екипа ще бъде проведено в Норвегия по време на интердисциплинарен фестивал ( ) на норвежкия партньор Pikene på Broen.

ЕТАП 2: Контрол и вътрешен мониторинг на хода на работния процес. Този етап от дейността е изключително важен, тъй като ще следи изпълнението на заложените дейности, спазването на графиците, своевременно коригиране на нежелателни отклонения или предотвратяване на рискови фактори, ще контролира и отчита процеса по реализация на заложените цели и постигането на предвидените резултати. Това ще се осъществи посредством ефективното прилагане на вече създадените в Етап 1 мерки за вътрешен мониторинг, както и чрез провеждането на регулярни срещи на партньорите (лични или онлайн, посредством конферентна връзка) по време на целия период на изпълнение на проекта.

ЕТАП 3: Отчитане на изпълнението. Предвижда се изработване и публикуване на своевременни отчети (междинен и краен) за изпълнението на проекта по дейности и бюджетен план, съобразени с изискванията на програмата. Ще бъдат отчетени и реализацията и разпространението на предвидените от дейността резултати.
За ефективната реализация на етапите от тази дейност се предвижда формирането на следния екип за управление на проекта: Ръководител на проекта от страна на водещата организация, Координатор дейности, Координатор Мерки за публичност и информация, Финансов мениджър/счетоводител, Координатори на проекта от страна на общините партньори, Координатор на проекта от страна на исландския партньор и Координатор от страна на норвежкия партньор.
Всички партньорски организации разполагат с необходимите ресурси за изпълнението на дейността – експертиза и материална база.

Резултат
Дейността предвижда реализирането на следните резултати:
1. Сключени граждански/трудови договори с членовете на екипа за управление на проекта;
2. Сключени граждански/трудови договори с експертите по проекта;
3. 1 брой създаден и утвърден от партньорите работен план;
4. 1 брой разработени критерии/Правилник за вътрешен мониторинг;
5. 12 броя регулярни работни срещи с партньорите по проекта
6. 1 брой проведено практическо обучение на терен в Норвегия, с цел повишаване професионалните компетентности и умения на избрани членове на екипа по управление и изпълнение във връзка с организацията и провеждането на проявите на изкуства, както и привличането на публика на събитията;
7. 3 броя междинни отчета;
8. 1 брой изготвен финален отчет;

_________________________________________________________________________________
Д 2 – АНАЛИЗИ, ОЦЕНКИ И ПРОФИЛИ НА РЕГИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ЕКОСИСТЕМИ

Описание
Тази дейност има за цел да направи “снимка” на моментното състояние на културната екосистема на всяка община-партньор както от страна на професионално-заетите в нея организации и индивиди, така и на публиката. На база придобитата информация, за всяка община ще бъде изработен дигитален културен профил, стратегия за привличане и развиване на публики, ще бъде създаден местен културен съвет и ще бъде изработен правилникът за неговата работа. Планира се серия от активности за оценяване и анализ на регионалните културни екосистеми и публики. В рамките на Д2 се предвижда идентифициране на участниците в местната културна екосистема с помощта на общините-партньори, чрез кабинетно проучване, както и чрез посещения на място. Ще бъдат проведени качествени проучвания от типа пъзлови сесии (Jigsaw session) с местните културни оператори и културни дейци, с цел идентифициране на техните културни дейности, политиките им спрямо достъп и достигане до публиките, капацитета и предприемаческите им познания. В рамките на тази дейност е заложено и провеждането на количествени проучвания и анализ на местните публики, с цел идентифициране на техните желания, предпочитания и вкусове.

Паралелно с това ще бъдат проведени и проучвания за местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции във всяка община-партньор, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи. Информацията от тези проучвания ще бъде използвана за създаването на динамичен архив с регионални ритуали и обичаи на сайта на проекта, с цел съхранението на специфичните за селището живи културни практики или “съживяването” на забравени такива. Проучванията ще бъдат използвани и като инструмент за развиване и ускоряване създаването на нови форми на изкуство в тези региони. В Д3 ще бъдат подбрани традиционни, колективни, специфични за общините-партньори ритуали, които да бъдат пресъздадени чрез интерактивни методи, като форма на съвременно изкуство по време на културната програма на заключителното национално събитие.

Като резултат на гореописаните активности, ще бъде изготвен дигитален културен профил, с прилежаща инфографика, за всяка община-партньор, съдържащи детайлна информация за конкретните участници в местната културна екосистема, видът им, конкретна дейност или артистичен продукт, актуални потребности и др. На база на изготвените културни профили, за всяка община ще бъде изготвена стратегия за привличане и ангажиране на съществуващи и потенциални публики. Ще бъдат създадени и културни съвети в общините-партньори, като своеобразен устойчив механизъм за развитие на местните културни екосистеми с прилежащ правилник за работа.

Поддейностите по Дейност 2 са следните:

2.1. Идентифициране на участниците в местната културна екосистема;
2.2. Провеждане на качествени проучвания от типа пъзлови сесии с местните културни оператори и културни дейци (професионална публика), с цел идентифициране на техните културни дейности, политиките им спрямо достъп и достигане до публиките, капацитета и предприемаческите им познания;
2.3. Провеждане на количествени проучвания и анализ на местните любителски публики с цел идентифициране на техните желания, предпочитания и вкусове;
2.4. Провеждане на проучвания за местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции, с цел подпомагане опазването, развиването и популяризирането на местното културно и фолклорно наследство и съхранението на специфични регионални живи културни практики;
2.5. Създаване на дигитални културни профили на общини-партньори с прилежащи инфографики;
2.6. Изготвяне на стратегия за привличане и ангажиране на публики за всяка община-партньор;
2.7. Изготвяне на стратегия за привличане и ангажиране на национална публика за заключителното събитие;
2.8. Създаване на културен съвет във всяка община-партньор;
2.9. Изработване на правилник за работа на местните културни съвети;

Начин на изпълнение
ЕТАП 1: Идентифициране на участниците в местната културна екосистема и планиране на дейностите по провеждане на проучванията, а именно пъзлови сесии за професионалисти и творци, количествено проучване за публика и проучване за местното културно и фолклорно наследство. Предвижда се информацията за конкретните участници в регионалните културни екосистеми да бъде набавена със съдействието на общината-партньор и нейната база данни, чрез кабинетно проучване и чрез посещения на място. Ще бъде разработен детайлен график на дейностите по планиране и провеждане на проучванията, съвместно с общините-партньори, с излъчените в Д1 общински координатори.

ЕТАП 2: Организиране и провеждане на проучвания. Първо ще бъдат проведени качествените проучвания за местни културни оператори и дейци. Дискусиите ще бъдат организирани по модела пъзлови сесии, в които 1 голяма група е разделена на по-малки групи на база сходни характеристики. Всяка подгрупа има определено време, за да обсъди своите налични и необходими нужди, ресурси, политики и практики, след което представя своя сегмент на останалите. След представянето на всички подгрупи се провежда обща сесия за хомогенизиране на информацията и постигане на общи заключения. Количествените проучвания за осъзнатите културните нужди на местните публики ще бъдат проучвания, тип анкета, които ще бъдат реализирани онлайн и офлайн. В онлайн среда ще бъдат реализирани с дигитална платформа и ще бъдат разпространени чрез локални медии, регионални институционални канали (сайт на общината) и социални мрежи. В офлайн среда, прoучванията ще бъдат насочени към по-възрастното и недигитално насление и ще бъдат проведени чрез закупуването на 2 таблета, с помощта на двама анкетьори, в рамките на 1 двудневно посещение във всяка община. Проучванията ще бъдат осъществени с експерт проучвания и анализи.
Проучванията за местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции, ще бъдат проведени чрез кабинетно проучване и лични срещи (по едно тридневно посещение в трите общини-партньори) с културни дейци в сферата на етнологията, етнографията и фолклора, както и с представители на населението в общината-партньор, над 50 годишна възраст. Те ще бъдат реализирани от експерт етнолог.
ЕТАП 3: Създаване на културни профили, съвети и стратегии. В реализацията на дейността ще участват дигитална агенция, експерт етнолог и графичен дизайнер. Разработката на стратегиите за привличане и ангажиране на публики, ще бъде направена на база проведените проучвания от Координатор публичност. Създаване на местен културен съвет към общината, чрез номиниране на представители на местните културни оператори, дейци, творци, хора и граждани. Участниците в съвета ще бъдат определени съвместно с общините-партньори на база тяхната мотивация, възможност за ангажираност, наличен капацитет и ресурси за изпълнение на дейностите по проекта и неговите цели и развитие на местната култура, след приключване на проекта.

Резултат

Дейността предвижда реализирането на следните резултати:
1. 3 списъка с идентифицирани участници в 3 регионални културни екосистеми, по един за всяка община-партньор
2. 3 броя проведени дискусии от типа пъзлови сесии, по една за всяка община-партньор
3. 3 броя количествено проучване, посредством дигитална платформа за анкетиране и анализ на анкетни проучвания, по едно за всяка община-партньор
4. 3 броя проучване за местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции в общините-партньори, по едно за всяка община-партньор
5. 3 броя дигитални културни профили и инфографики със синтезирана информация за културните екосистеми на общините партньори, по един за всяка община-партньор
6. 3 броя стратегии за привличане на регионални публики, във връзка с реализацията на регионалните микросъбития
7. 1 стратегия за привличане на национална публика за заключително събитие
8. 3 броя културни съвета, по един във всяка община-партньор
9. 3 броя правилници за работа на местните културни съвети_________________________________________________________________________________
Д 3 - Организиране и провеждане на серия от регионални микро-събития

Описание
В тази дейност ще се реализират регионални микросъбития в общините Кюстендил, Троян и Шумен. Събитията ще бъдат проведени в локации с национално културно-историческо значение, извън градския център. От една страна, тази дейност цели подобряването на достъпа до култура в даденото малко населено място и създаването и ангажирането на местните общности и съществуваща публика, както и привличането на нова такава от околни села и градове. От друга страна, целта е да се ангажират и обучат местните културни оператори и дейци, за да се съживи местната културна екосистема, както и да се повиши техният, капацитет и предприемачески умения. Форматът на събитията ще бъде умален вариант на финалното, заключително събитие, а именно, културната фестивална програма за широката публика ще бъде съчетана с провеждане на обучения и работилници за културни оператори и творци.

Културната програма ще съдържа музикални изпълнения от жанровете акустична музика, електронна музика и етномузика. От сферата на съвременното изкуство ще бъдат представени артистични прояви като визуално изкуство, интерактивни инсталации и ленд арт, обвързани с интересите и потребностите на местната публика. Във връзка с реализацията на интерактивните инсталации и ленд арт се предвиждат творчески работилници, проведени чрез формата “поп-ъп взаимно училище”, на принципа на възрожденските училища в България, работещи по Бел-Ланкастърския метод, известен и като взаимоучителен метод. Предвидено е ангажирането на местни и национални културни дейци и оператори, а като основен акцент в културната програмата е представянето на творби от българското съвременно изкуство. С това ще бъде привлечена публика както от големите административни центрове, така и от по-малките населени места.

Професионалната програма ще включва провеждане на обучения за повишаване знанията на местните културни оператори и творци с цел подобряване на експертния им капацитет, предприемачески умения с цел съживяване на културния живот в региона. Обучителната част в регионалните събития ще бъде водена от утвърдени експерти по културното предприемачество (въведение в културното предприемачество) и създаване на нови форми и прояви на изкуство. Акцент е работилницата на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, представяща формата “Музей в куфар” и прилагането му при представяне на традиционни ритуали с интерактивни методи във фестивала. Основен фокус е и работилницата на Норвежкия партньор Pikene på Broen, фокусирана върху изследване на понятието и практикуването на ритуали в областта на съвременното изкуство с цел представяне на традиционни ритуали, като новаторски културни прояви в заключителното събитие – културен фестивал Ritual Gatherings. Цялата професионална програма ще бъде достъпна и за любителската публика от цялата страна.

Дейността съдържа следните под-дейности:

3.1. Създаване на културна и обучителна програма за събитията на база Д2
3.2. Закупуване на прожекционен екран за всяка община-партньор
3.3. Подготовка и организация на събитията, чрез разпределяне на задължения и координация с отговорници по дейности
3.4. Дейности, свързани с транспорт и настаняване на участници;
3.5. Сцени и техническо обслужване;
3.6. Осигуряване на мерки за безопасност;
3.7. Осигуряване на мерки за опазване на околната среда (химически тоалетни, сметосъбиране, сметоизвозване и т.н.)
3.8. Работилница, с цел представяне на концепцията “Музей в куфар” и адаптирането на модела за представяне на традиционни, местни ритуали с интерактивни методи в заключителното събитие;
3.9. Участие на норвежки партньор в обучителна програма на регионалните микросъбития с цел разработване на формат за представяне на традиционни ритуали, като форма на съвременно изкуство, в заключителното събитие;
3.10. Събиране на обратна връзка от публика и участници за културната и професионална програма, с цел оценяване успеха на микросъбитията.


Начин на изпълнение

ЕТАП 1 - Разпределяне на задължения и отговорности между членове на екипа и подготовка по провеждане на регионалните микросъбития на база изпълнението на Д2 от координатор събития. На база създадения културен профил, стратегия за привличане и ангажиране на публика и идентифицирани нужди на местната културна екосистема, чрез проведените проучвания, ще бъде изработена програмата на микросъбитията. Това ще бъде извършено от Програмния директор със съдействието на Експерт проучвания и анализи. В тези дейности ще участват и общините-партньори, чрез провеждане на телеконференции и посещения във всяка община. На тези срещи ще се дефинират и лекторите, които ще вземат участие в обучителната част на събитието и ще се ангажират преводачи. За локации на културните програми на всяко регионално събитие ще бъдат избрани слабо-разработени културно-исторически обекти, предимно древни светилища и природни забележителности. Обучителните програми ще бъдат проведени в местни читалища и локации, с необходимост от развиване и съживяване. Ще бъде нает преводач.
ЕТАП 2 - Наземна подготвителна работа по реализация на регионалните микросъбития от ивент мениджър и координатор логистика. Планиране и организиране на транспорт и настаняване на гост-творци и лектори в общината-партньор ще бъде извършено с помощта на експерт логистика, на база оферти от хотели в регионите и една транспортна фирма, която ще обслужва целия проект. Планирането на пространствата за провеждане на микросъбитията и осигуряването на тяхното техническо оборудване, необходимо за обезпечаване качественото провеждане на събитията, ще бъде извършено от ивент мениджър със съдействието на сценограф. За целта ще бъдат закупени 1 брой генератор, 1 брой озвучителен пулт, 2 броя музикални плейъри, 2 броя сценично озвучение, 2 броя микрофони и 2 броя стойки. Ще бъде наета осветителна техника и ще бъде конструирана сцена. Осигуряването на мерките за безопасност и мерките за опазване на околната среда ще бъдат подсигурени от общините-партньори.
ЕТАП 3: Провеждане на събитията и оценка на тяхната успеваемост. Цялата наземна координация по време на събитията ще бъде извършвана от координатор събития с помощта на Програмен директор. Ще бъде ангажиран фотограф и екип за заснемане на видеоматериал. Обратната връзка от участниците в обученията и публиката на културните програми ще бъде събирана по време на мероприятието от двама анкетьори, с помощта на два таблета.

Резултат:
Дейността предвижда реализирането на следните резултати:
1. 3 броя сценарии и програма за регионални събития (обучителна и културна програма);
2. 3 броя закупени прожекционни екрани за всяка община-партньор, с цел подобряване на местната инфраструктура, предназначена за провеждане на културни събития и прояви;
3. 1 брой закупен генератор;
4. 1 брой закупен озвучителен пулт;
5. 2 броя закупени музикални плейъри;
6. 2 броя закупено сценично озвучение;
7. 2 броя закупени микрофони;
8. 2 броя закупени стойки за микрофони;
9. 3 броя избрани локации за културни програми;
10. 3 броя избрани локации за обучителни програми;
11. 15 броя местни културни прояви от сферата на музиката и визуалното изкуство, за всяко регионално събитие по 5;
12. 9 броя национални културни прояви, по 3 за всяко регионално събитие
13. 6 броя работилници във връзка с реализацията на интерактивните инсталации и ленд арт, по 2 за всяко регионално събитие;
14. 3 броя обучения за културното предприемачество, по 1 във всяка община, материалите за които ще бъдат изработени на база проведеното качествено проучване (пъзлови сесии) и установени интереси и нужди на местните културни дейци и заинтересованите лица;
15. 3 броя практически обучения с цел представяне на формата “Музей в куфар”, по едно във всяка община-партньор, с цел адаптирането на модела за представяне на традиционни ритуали, с интерактивни методи в заключителното събитие;
16. 3 броя работилници на Pikene pa Broen, фокусирани върху изследване на понятието и практикуването на ритуали в областта на съвременното изкуство, с цел представяне на традиционни ритуали, като форма на съвременно изкуство, в заключителното събитие.

_________________________________________________________________________________
Д 4 – Организиране и провеждане на заключително национално събитие, интердисциплинарен, културен фестивал със съпътстващ професионален симпозиум - Ritual Gatherings

Описание

Заключителното национално събитие ще бъде интердисциплинарен, културен фестивал със съпътстващ професионален форум. Жанровете, които ще бъдат представени, са съвременно изкуство, интерактивни инсталации, ленд арт, пърформанс, електронна, акустична и етномузика. Фестивалът ще бъде кулминация на регионалните събития. Тази дейност надгражда всички предишни дейности, като цели да достигне до пропорционално по-голяма, национална публика и да обедини регионалните. Локацията на събитието е избрана с цел популяризиране на българската култура като неделима част от Европейската и подобряване достъпа до културното ни наследство. То ще се проведе през летните месеци, в община Созопол, на нос Акра, с цел достигането до българска, европейска и международна публика.

Събитието ще обедини всички партньори, културни оператори, творци и участници в проекта до момента. В културната програма ще вземат участие всички регионални артисти, музиканти и творци от регионалните събития, както и творци от национален ранг. На база работилниците с Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян и Pikene på Broen в Д3, три традиционни, специфични за общините-партньори ритуала ще бъдат пресъздадени чрез използването на интерактивни методи като форма на съвременно изкуство.

Исландското и норвежкото съвременно изкуство ще бъдат основен акцент в културната и обучителната програма на събитието. В културната програма то ще представи музикални изпълнения и артистични прояви от сферата на съвременното визуално, инсталационно и пърформанс изкуство. В програмата на професионалния симпозиум, Исландският партньор ще реализира еднодневно обучение по културно предприемачество, нови бизнес модели, форми на изкуство и начин за ангажиране на публика. Във втория ден от форума норвежкият партньор ще представи разширен уъркшоп, като този, проведен в Д3, ще участват експерти в сферата на културния мениджмънт, предприемачество и творци, боравещи с нови методи за създаване на изкуство с цел организиране на различни обучения и работилници за културни оператори. Разговори с артисти и любителски работилници ще бъдат организирани и в културната програма с цел активно въвличане на публиката в творческия процес и стимулиране на взаимодействието между творците и тяхната аудитория. По време на всички дейности, предвидени в събитието, участниците от общините-партньори, националните творци, представители на исландския културен сектор и публика, ще имат възможност да си взаимодействат, да обменят опит и познания. Събитието ще бъде открито с официална вечеря, на която ще присъстват представители на всички партньори, регионални, национални и чуждестранни артисти, медии и публика.

Поддейности:

4.1 Програмиране;
4.2 Планиране и проектиране на пространството за провеждане на събитието;
4.3 Логистични дейности, свързани с транспорт и настаняване;
4.4 Подсигуряване на медицинско обслужване;
4.5 Предприемане на мерки и създаване на организация за опазване на околната среда;
4.6 Логистични дейности и техническото обезпечаване на фестивалната и форумна програма;
4.7 Организация на мерките за безопасност и опазване на обществения ред;
4.8 Дейности по изграждане и обособяване на сцени;
4.9 Дейности по обособяване и изграждане на зона за изхранване и организиране на откриваща вечеря;
4.10 Управление на наземен екип, съставен от екип по изпълнение на проекта, регионални културни съвети и доброволци;
4.11 Събиране на обратна връзка от публиката по време на заключителното събитие.
Начин на изпълнение
ЕТАП 1: Планиране, програмиране и координация. Разработване на културна и обучителна програма от Програмния директор със съдействието на експертния екип и всички партньори. Регионалните участници ще бъдат селектирани на база проведените в Д3 събития, а националните и чуждестранните - на база извършените проучвания в Д2 и разработени стратегии за привличане на публики. Планирането и организирането на транспорта и настаняването на артисти и други участници ще бъде извършено от експерт логистика, на база оферти от места за настаняване и транспортни фирми. Ангажиране на преводачи измежду доброволците.
Планирането на пространството за провеждане на събитието и идентифицирането на техническото оборудване, необходимо да обезпечи качественото провеждане на събитията, ще бъде извършено със съдействието на външна фирмa. Артистичното планиране и оформянето на пространството ще бъде проектирано от сценограф със съдействието на екипа по изпълнение на проекта. Подсигуряването на медицинското обслужване, мерките и създаването на организация за опазване на околната среда и организацията на мерките за безопасност и опазване на обществения ред ще бъдат възложени на външни изпълнители. Ще бъде планирана и обособена зона за изхранване и откриваща вечеря от външна фирма за кетъринг.

ЕТАП 2: Наземна подготвителна работа по реализация на фестивала. Дейности и отговорници:
- Техническо обезпечаване на събитието и изграждане на сцени - външен изпълнител;
- Строителни дейности, свързани с обособяване на пространства - външен изпълнител със съдействието на доброволци;
- Изграждане на зона за хранене и зона за вечеря - външна фирма за кетъринг със съдействието на доброволци;
- Сценография и декор на събитието - сценограф със съдействието на експертния екип и доброволци;
- Управление и координация по настаняване и транспорт - експерт логистика;
- Подсигуряване на медицинско обслужване - със съдействие на община Созопол;
- Осигуряване на мерки и създаване на организация за опазване на околната среда в района на провеждане на фестивала - външен изпълнител;
- Организация на мерките за безопасност и опазване на обществения ред - вънпшен изпълнител със съдействие на община Созопол.
ЕТАП 3: Провеждане. Фестивалът ще се проведе в рамките на 5 последователни дни. Първите 2 дни ще представляват професионален форум за културни оператори и творци, с фокус върху културно предприемачество, нови бизнес модели, форми на изкуство и начин за ангажиране на публика. Следващите 3 дни ще представят културна програма. Цялата наземна координация по време на събитията ще бъде извършвана от координатор събития със съдействието на целия експертен екип и доброволци. Ще бъдат ангажирани външни фирми за фото- и видеозаснемане по време на цялото събитие. Обратната връзка от участниците в професионалния форум и публиката на фестивала, ще бъде събирана по време на събитието от двама анкетьори, с помощта на два таблета, както и онлайн, след провеждане на събитието.


Резултат

Дейността предвижда реализирането на следните резултати:

1. 1 брой сценарий и програма за заключително събитие (обучителна програма за двудневен професионален форум и културна програма за тридневен интердисциплинарен, културен фестивал);
2. 1 брой план за настаняване и транспортно разписание на участници;
3. 2 броя сцени;
4. 1 брой изградена зона за храна и вечеря;
5. 1 брой медицински пункт;
6. 1 брой екип по създаване на мерки за сигурност и охрана на събитието;
7. 1 брой инфраструктура, свързана с опазване на околната среда в района на провеждане на фестивала;
8. 3 броя артистични прояви от Исландия, селектирани със съдействието на Музея на Живото Изкуство;
9. 3 броя артистични прояви от Норвегия, селектирани със съдействието на Pikene på Broen;
10. 4 чуждестранни европейски артисти - музиканти;
11. 15 броя местни културни прояви от сферата на музиката и визуалното изкуство, от всяко регионално събитие по 5;
12. 6 броя национални културни прояви;
13. 3 броя работилници във връзка с реализацията на различни артистични продукти, част от програмата на фестивала;
14. 3 броя традиционни, специфични за общините-партньори ритуала, пресъздадени, чрез използването на интерактивни методи, като форма на съвременно изкуство, на база работилниците с Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян и Pikene på Broen в Д3;
15. 1 брой еднодневно обучение за културно предприемачество, проведени от Музея на живото изкуство - Рейкявик;
16. 1 работилница на Pikene pa Broen, фокусирана върху изследването на концепцията и практиката на ритуалите в съвременното изкуство;
17. 4 броя обучения и работилници с експерти в сферата на културния мениджмънт, предприемачество и творци, боравещи с нови и нестандартни методи за създаване на изкуство;
18. 1 брой проведена откриваща вечеря за 150 души;
19. 1 брой събирана обратна връзка от всички публики на заключително събитие, чрез двама анкетьори;
20. Достигане до 2500 посетители.
_________________________________________________________________________________
Д 5 – Публичност и разпространение

Описание:

Тази дейност цели да популяризира и подпомогне постигането на целите на проекта, да представи стойността му и да го позиционира сред основните целеви аудитории, както и да изгради дългосрочни отношения с различните публики, чрез създаване на съдържание с добавена стойност, на база идентифицираните нужди на различните публики в Д2.

Ще бъде приложен 360-градусов подход за комуникация, с цел да се достигне до възможно най-широка аудитория, включително и в страните донори. Предвидена е национална и регионална комуникация в 5 етапа, която да развие и ангажира вече съществуваща публика, както и да привлече нова. Ще бъде поставен акцент върху нови аудитории, които остават в периферията на големите културни събития в страната. Дейността предвижда определяне на комуникационни нужди, цели, послания, канали и формати, както и създаване на подробен план за действие и времеви рамки за осъществяване на всяка поддейност.

Един от основните недостатъци в културния мениджмънт в малки населени места остава липсата на ангажираност на публиките и насочена, активна комуникация към гражданите, които да бъдат привлечени в процеса на регионалното културно развитие. Именно затова проектът предвижда да приложи разнообразни канали и формати за комуникация, имайки предвид специфичните потребности и навици на публиките в определените целеви райони.

На ниво национална комуникация ще бъде акцентирано върху основните послания на проекта, ясното позициониране на отделните елементи от програмата на заключителното събитие, партньорите по проекта и ще бъдат засегнати различните теми, с които се цели ангажиране на заинтересовани страни и достигане до нови публики. На ниво регионална комуникация, ще бъде акцентирано върху комуникиране на специфичните регионални дейности и събития. И в двете нива на комуникация ще бъде подчертано участието на исландския и норвежкия партньор и техният принос за постигане целите на проекта. Ще бъдат използвани онлайн и офлайн канали и формати за комуникация, както и всички партньорски канали за ефективно достигане до всички таргет групи.

Поддейностите по Д5 имат логическа последователност и са надграждащи за постигане на съответните резултати. Те развиват паралелна национална и регионална комуникация с цел достигане и ангажиране на максимално голяма публика:

5.1 Идентифициране на основни послания и стратегия за насочена комуникация към отделните публики и заинтересовани лица;
5.2 Създаване на визуална идентичност;
5.3 Изграждане на двуезичен уеб сайт;
5.4 Създаване на визуално авторско съдържание за дигитални канали – фотографски сесии, видео продукция, разработване на ключови визии;
5.5 Създаване на медия план с всички етапи и формати на комуникация;
5.6 Управление и координация на комуникация в социалните медии;
5.7 Управление на ПР дейности и разпространение на прессъобщения;
5.8 Планиране и провеждане на откриваща, междинна и финална пресконференция;
5.9 Закупуване и управление на медийни пакети, директно и през агенции: реклама в печатни медии, ПР публикации в печатни и онлайн медии, онлайн банер реклама, радио реклама, спонсорирана реклама в социални медии, външна реклама, брандиране на терен;
5.10 Кампания за създаване и управление на доброволческа мрежа;
5.11 Разработването на видеоклип, представящ резултатите от дейностите по проекта, в т.ч. финансирани събития по проекта. Видеоклипът следва да е с продължителност поне 2 минути и с високо качество на техническото изпълнение, с оглед употребата му и за последващи дейности по отчитане резултатите на програмно и национално ниво;
5.12 Превод и адаптация на комуникационни материали за разпространение в страните донори.

Начин на изпълнение:
ЕТАП 1: Подготовката на комуникационни дейности и начална комуникация. Изготвяне на комуникационен план, дефиниране на ключови послания на база Д2, изготвяне на подробен график за всички дейности, иницииране на публични покани за подизпълнители, както и координация на всички по-долу описани дейности ще бъде извършено от Координатор Мерки за публичност и информация. Създаването на визуална идентичност и изработването на ключови визии и тяхното оразмеряване за различните формати и канали ще бъде възложено на външен изпълнител. ПР обслужване и позициониране в телевизия, радио и печатни медии ще бъдат възложени на ПР агенция. Пълно дигитално обслужване, включително позициониране на ПР съобщения и анонси в дигитални медии, закупуване на позиции за банер реклама ще бъде възложено на дигитална агенция. Изготвяне и поддръжка на двуезичен сайт - външен изпълнител. Предвижда се и осъществяване на медийни партньорства с национални и регионални медии с цел удвояване на медийните канали и потенциал и осъществяване на мащабна медийна кампания. Стартиране на комуникация в социални медии, организиране на откриваща пресконференция в гр. София и ПР дейности. Всички дейност в Д5 се ръководят от Координатор Мерки за публичност и информация.
ЕТАП 2: Комуникация, свързана с всички активности от Д2 и анонсиране на заключително събитие. Национално разпространение на прессъобщения, комуникация в социални медии и онлайн банер кампания в регионални медии, с цел разпространяване на анкети за проучване на публики. Създаването на фото съдържание и видео съдържание ще бъдат възложени на външни изпълнители.
ЕТАП 3: Комуникация на резултати от Д2, анонсиране на регионални събития, комуникация на първи детайли от програма на национално събитие. Всички онлайн и офлайн комуникационни активности и съответни външни изпълнители се ръководят от Координатор Мерки за публичност и информация.
ЕТАП 4: Активна комуникация за заключителното събитие. На този етап се предвижда използването на всички планирани комуникационни канали и рекламни формати. Организиране на междинна пресконференция в гр. Бургас, с цел децентрализиране на комуникационните дейности и привличане на местна публика. Публикуване на интервюта с организатори, партньори, лектори и творци в печатни и дигитални медии, разпространение на печатни рекламни материали, национална и регионална банер реклама, външна реклама и засилена, платена комуникация в социални медии. Активно отразяване в каналите на всички партньори. Кампания за набиране на доброволческа мрежа от младежи за работа на терен по организация на заключително събитие. Процесът се ръководи от Координатор Мерки за публичност и информация.
ЕТАП 5: Заключителна комуникация онлайн. Организиране на закриваща пресконференция и разпространение на информация с обобщени резултати от проведените събития и дейности. Разпространение на 1 брой заключително видео от събитието. Процесът е ръководен от Координатор Мерки за публичност и информация.

Резултати:
1. 1 брой национална кампания в телевизия;
2. 1 брой национална кампания в дигитални медии;
3. 1 брой национална кампания в печатни медии;
4. 1 брой национална кампания с печатни материали (постери);
5. 1 брой национална кампания в радио медии;
6. 1 брой национална кампания в социални мрежи;
7. 1 брой национална кампания в аутдор медии (билборд, ситилайт, спирки на градски транспорт);
8. 3 броя регионални кампании в дигитални медии;
9. 3 броя регионални кампании в радио медии;
10. 3 броя регионални кампании в социални медии;
11. 3 броя регионални кампании с печатни материали (постери);
12. 6 тематични фотосесии, засягащи отделните теми и послания на фестивала, регионалните микро-събития и тяхното заснемане;
13. Разработване на 8 броя видеа: 1 стартиращо видео за първоначално комуникация, 5 кратки видеоклипа, представящи отделни елементи на фестивала, 1 aftermovie видео за фестивал и форум,1 видео, представящо резултатите от дейностите по проекта;
14. Провеждане на 2 пресконференции в София и 1 в Бургас;
15. 1 брой дигитална кампания за набиране на 30 доброволци;
16. Начална комуникация за следващо издание на фестивала 2022.


Д 6 – Механизми за устойчивост

Описание

Механизмите за устойчивост в Д6 ще подпомогнат бъдещото развитие на местните културни екосистеми и ще поддържат ефективно прилаганите добри практики в хода на проекта и след неговото приключване.
Ще бъде изработен план за оползотворяването на прихода от проведеното финално събитие в рамките на проекта с цел реализацията на следващо издание на фестивала Ritual Gatherings. Целта е той да се утвърди като ежегодно събитие от националната културна програма. Ще бъде събрана обратна връзка от всички публики онлайн, след провеждане на събитието, с цел оценка успеваемостта на мероприятието и интегриране на препоръки и предложения от аудиторията в следващи издания. Ще бъде разработен и инструмент за включване на публиката на фестивала в неговото бъдещо планиране и програмиране, като функция на уебсайта и социалните мрежи на проекта.
Предвижда се културните съвети в общините-партньори да се утвърдят като устойчив орган и координатор на културния живот в местната общност, чрез разработването на дългосрочен план за работа. Предвижда се свикването на заседание на съвета веднъж месечно, а веднъж на 3 месеца - обща среща на всички културни съвети, екипа на АСОРИ и исландският партньор. Срещата ще бъде осъществявана онлайн, с конферентна връзка, с цел обмяна на идеи, добри практики и предложения за развитието на културния живот на местните общности.
Ще бъде организирано обучително посещение на представители на АСОРИ и общините-партньори в Исландия, с цел обмяна на опит с Исландски регионални културни съвети и представяне на местни прояви на изкуство в Музея на живото изкуство (Museum of Living Art) в Рейкявик, с цел прилагане на опит, знания и усвоени добри практики в обученията и предишни дейности по проекта.
Ще се изработи обща стратегия за бъдещата работа на културните съвети за срок не по-малък от 3 години след приключването на проекта. С това се цели създаването и утвърждаването на ефективно функционираща мрежа от културни съвети, която да осигурява достъп до културни събития и изяви на местните творци и културни оператори и да поддържа интереса на регионалните публики и да привлича нови такива.
Д6 включва и създаването на дигитална база данни на сайта на проекта с профили на ритуали от общините-партньори, наречена Динамичен архив. В него ще се съхранява представителна колекция от материали с етнографска, етноложка, хореографска, фолклорна и друг вид артистична стойност, свързани с местните ритуали, събрани по време на проучването в Д2, който ще бъде свободно достъпен и може да се използва от специалисти в областта на културата, научни работници, студенти и ученици и др. Членовете на културните съвети ще имат основна роля в поддържането и обновяването на архива. Местните публики и културни оператори ще могат да предлагат включването на културно съдържание в архива към културния съвет на съответната община. Така местните публики ще бъдат ангажирани в съхранението на традиционните ритуали и обичаи, като част от движимото нематериално културно наследство на регионите си. Платформата ще бъде поддържана 5 г., като ще бъде финансирана от приходите по проекта. След този период ще бъдат положени усилия за осигуряване на средства за поддръжка на платформата в дългосрочен план.

Поддейности:

6.1 Планиране на оползотворяването на прихода от фестивала, с цел организиране и провеждане на следващо издание;
6.2 Събиране на обратна връзка за фестивала от всички публики;
6.3 Разработване на 3-годишни стратегии за развитие и функциониране на общинските културни съвети;
6.4 Създаване на съвместно функционираща мрежа от местни културни съвети;
6.5 Създаване на Динамичен архив с регионални ритуали и обичаи;
6.6 Осигуряване на средства за поддръжката на Динамичния архив за 5 г. след приключването на проекта;
6.7 Организиране на съвместно посещение на представители на АСОРИ и партньорите по проекта в Исландия;
6.8 Създаване на инструмент за включване на публиката на фестивала в неговото бъдещо планиране и програмиране;

Начин на изпълнение

ЕТАП 1: Създаване на устойчиви механизми и стратегически план за бъдещото им функциониране. Изработването на план за оползотворяването на средствата от реализирания приход от проведеното финално събитие в рамките на проекта за организирането и провеждането на следващо такова.
Предвижда се поддръжка и актуализация на вече създадените в Д2 дигитални културни профили и инфографики, съдържащи информация за културните екосистеми на общините-партньори. Също така на този етап ще бъде създаден и така нареченият Динамичен архив, включващ специално селектирани материали с етнографска, етноложка, хореографска, фолклорна и друг вид артистична стойност, генерирани по време на събитията по проекта. В специална секция на сайта на проекта ще бъде организирана и достъпна цялата база данни, като се предвижда своевременната й актуализация и поддръжка да продължи и след приключване на проекта в рамките на 5 години.
ЕТАП 2: Ще бъде организирано обучително посещение за представители на АСОРИ, общините-партньори и културните съвети в Исландия, с цел обмяна на опит с Исландски регионални културни съвети и представяне на български прояви на изкуство в Музея на живото изкуство (Museum of Living Art) в Рейкявик, с цел придобиване на опит, знания и усвоени добри практики в обученията и предишни дейности по проекта.
ЕТАП 3: Стратегически план за действие за периода след приключване на проекта (5 г.) – Всички създадени дигитални инструменти и информационна база данни, включващи дигитални културни профили на общините-партньори, инфографики, Динамичен архив – ще продължат да бъдат поддържани и достъпни на сайта на проекта след приключване на проекта в рамките на 5 години. С помощта на изготвената стратегия за работа на културните съвети към общините се предвижда тяхното функциониране да продължи и след края на проекта и да се утвърдят като ефективен орган, подпомагащ развитието на местните културни екосистеми. За целта, на този етап от дейността, ще бъде изработена стратегия за бъдещо развитие и функциониране на общинските културни съвети, създадени по време на Дейност 2.
Отговорник за Д6 е водещата организация АСОРИ, а общините-партньори, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, исландският и норвежкият партньор ще съдействат за нейното изпълнение чрез участие във всички поддейности. Успешната реализация и устойчиво прилагане на механизмите, заложени в тази дейност и добрите практики, усвоени посредством създадената културна мрежа и международно съдействие, ще бъде гарантирана от съвместната работа и продължаващото сътрудничество между водещата организация и всички партньори и след края на проекта.
Някои от включените дейности са резултат от вече стартиралите предходни дейности - пр. Културен съвет по общини в Д2.

Резултат

1. 1 брой план за оползотворяването на средствата от реализирания приход от проведеното финално събитие, с цел организирането и провеждането на следващо такова.
2. 3 броя 3-годишни стратегии за бъдещо развитие и функциониране на общинските културни съвети;
3. 1 брой съвместно функционираща мрежа от местни културни съвети;
4. 1 брой Динамичен архив с регионални ритуали и обичаи;
5. 1 брой план за осигуряване на средства за поддръжката на Динамичния архив за 5 г. след приключването на проекта;
7. 1 брой съвместно посещение на представители на водещата организация и партньорите по проекта в Исландия;
8. 1 брой инструмент за включване на публиката на фестивала в неговото бъдещо планиране и програмиране;